PADEC REPUBLIKE SLOVENIJE PO KRIVDI SLOVENSKE POLITIKE

31. januar 2011 ob 15:38 | 314
Sobota, 29 Januar 2011 21:41
Padec Republike Slovenije in poziv k državljanski neposlušnosti in nepokorščini


Pozdrav prihodnosti in

OZNANILO
o prelomu zgodovinskega dogovora - zaveze med ljudstvom in oblastjo
o političnem, ekonomskem in kulturnem vzponu slovenske družbe

I. RAZGLAS O UGOTOVITVI PADCA REPUBLIKE SLOVENIJE
(II. slovenske republike)

Padec Republike Slovenije ob 20. obletnici polne uveljavitve njene državne suverenosti je izvršen zaradi izdaje danega zgodovinskega dogovora, tj. zaveze s strani političnih elit, ko so v povezavi s tujino z goljufivo odtujitvijo skupne lastnine v korist ozkih krogov uničile naš ekonomski temelj, moč in suverenost, ki niso izvrševale vitalnih interesov večine svojih državljanov, in ki so nas postavile v diskriminiran položaj, v katerem ne vidimo več varnosti in razvojne perspektive.

Današnja Republika Slovenija:

1. ne dovoljuje naše ekonomsko-prehranske samopreskrbe in možne blaginje, kar se odraža v bednosti našega bivanja: v razslojevanju, stalni množični brezposelnosti, drastičnem padcu rodnosti in enormni zadolženosti v tujini; obenem pravice iz lastništva, ekonomsko socialne varnosti, pokojnin, zdravstva, izobraževanja, kulture in zdravega življenja postajajo privilegij izbrancev;
2. izvaja degradacijo nas, državljanov, s kratenjem naših pravic in nas postavlja v položaj oseb brez lastne identitete in brez možnosti izvrševanja svoje osebne ter politične volje;
3. uničuje tako civilizacijske kot obče človeške vrednote ter odnose, temelječe na solidarnosti in sožitju, in sicer tako, da s prevarami in eksperimentalnimi šok terapijami povzroča medsebojne konflikte, odtujenost, kriminal ter travmatične situacije in probleme, ki nas dnevno bremenijo in morijo;
4. s svojimi politično-vojaškimi avanturami na mednarodnem področju izigrava ugled naše družbe, ki temelji na načelu miroljubnega sožitja in na širokem mednarodnem krogu prijateljev.

II. POZIV K DRŽAVLJANSKI NEPOSLUŠNOSTI IN NEPOKORŠČINI

Podpisniki sporočamo, da se z obstoječo ureditvijo Republike Slovenije ne moremo več istovetiti in je priznavati kot edine možne organizirane oblike skupnega bivanja, kakor tudi ob državni osamosvojitvi nismo glasovali za to ponavljajoče se vsesplošno nestabilno in nevzdržno stanje, v katerem danes živimo.
Pozivamo vas, državljanke in državljani, k začetku izvajanja državljanske neposlušnosti in nepokorščine zaradi preloma dane obljube naši skupnosti, in sicer na vse načine, ki bodo za vas, tako posameznike kot skupine in organizacije, izvedljivi in sprejemljivi. Predvsem pa vas pozivamo k vzpostavitvi nove družbene pogodbe za pravičnejšo ureditev naše družbe, temelječo na skupni in osebno zasebni lastnini, pluralizmu, suverenosti, napredku in miru.

DRUŽBENO GIBANJE SKUPNOST - DGS
prosinec-januar 2011

Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor poziva vse svoje članice in člane in vse državljanke in državljane Republike Slovenije, svoje prijatelje in simpatizerje, da članek zgoraj, neutrudno dan in noč pošiljajo svojim prijateljem in znancem ter enakomislečim tako doma kot v tujini.

L.p.

CZPNN
Prispeval ANSA Torek, 25 Januar 2011 22:19 Dne 09.05.2011 bo točno deset let kako se je na Okrajnem sodišču v Radovkjici začel izvršilni postopek upnika Brigite in Tomaža Medja iz Krnice na Gorenjskem opravilna št. I 2001/00230 zaradi izterjave zneska 15.000,00 takratnih DEM (sedaj 7.500,00 €). Izvršilni postopek je bil v februarju 2007 pravnomočno končan, za to ker je upnik pri Okrajnem sodišču v Radovljici v januarju 2007 vložil svoj predlog za umik svojega predloga za izvršbo z dne 27.03.2001, za to ker v desetih letih ni iz naslova svoje terjatve dobil ničesar in ker naj bi mu ves čas v izvešilnem postopku nastajali samo stroški. Sodnikom in drugim akterejem iz Okrajnega sodišča naj bi takrat odleglo, naj bi jim po domače rečeno padel kamen z duše. Z upnikovim predlogom za izvršbo naj bi se elegantno zaprla in pometla pod preprogo ena od nahujših sramot storjenih na gorensjskem storjenih po krivdi Republike Slovenije, seveda skoti Okrajno sodišče v Radovkjici s tesnim sodelovanjem okrajne izvršilne sodnice tega sodišča Mojce Mlakar. No citirana izvršilna zadeva se leta 2007 ni končala tako kot so to akterji te pravosodne sramote predvidevali. Izvršilna zadeva se ni končala do današnjega dne in kdo ve kdaj se bo v resnici ta sramota izprala iz inkriminiranega in skorumpiranega slovenskega Udbo - Komunističnega pravoaodja. Ni nobenega dvoma v to, da je dolžnik bil v citirani izvršilni zadevi ne samo hudo osramočen tem več tudi moralno, materialno, socilano in zlasti poslovno povsem zatrt. Za slednje je bil izrabljen izvršilni postopek v katerem so bili oškodovani tako upnik kot dolžnik, pa tudi druge osebe, ki so bile kakorkoli povezane s to sramotno zadevo, ki so jo poimnovali izvršilni postopek. Edini, ki so s to sramotno zadevo imeli korist so bili tisti, ki so jo organizirali oziroma tisti ki so tako sramotno zadevo hoteli. Opeharjeni dolžnik nima in nima miru v predmetni izvršilni zadevi, verjetno za to ker je bil v njej moralno, materialno, socilalno in zlasti poslovno zatrt, ker je bila globoko oškodovana tudi njegova družina z takrat mladoletnimi otroci, ker so bila po krivdi Repiblike Slovenije uničeni njegovi dve gospodarski družbi in ker za to po desetih letih ne more pri Zavodu za pokojnisko in invalidsko zavarovanje uveljaviti svoje pravice do starostne pokojnine ter številnih drugih pravic iz naslova človekovih pravic, ki mu jih zagotavlja Evroska konvencija za človekove pravice iiz leta 1948 in akri ki izvirajo iz te listine vključno z Ustavo Republike Slovenije. *** Ker je v zločinska derjanja pod opravilnima številkama I 2001/00230 v zvezi z opravilno številko IZV 2001/417 bila vpletena Republika Slovenija s svojimi najvišjimi drćavnimi organi, organi samoupravne lokalne skupnosti in njeni nosilci javnih državnih pooblastil, opeharjeni dolžnik nikoli ni mogel doseči poštene in nepristranske preiskave svojega primera. Z drugimi besedami Republika Slovenija ni mogla pa tudi ni hotela voditi preiskave sama proti sebi in proti svojim državnim organom. Ker se je opeharjeni dolžnik upal na sodišču iskati pravico, se je Republika Slovenija odločila svoj zločin z vsemi svojimi sredsvi, ki jih je imela na razpolago prikrivati. Republika Slovenija je opeharjenega dolžnika poskušala v splošni in strokovni javnosti prikatazi kot zelo spono in celo inkriminirano osebo. Za to je opeharjeni dolžnik bil na vse možne načine preganjan in krivično kriminaliziran ter v dveh primerih tudi s krivično sodbo obsojen na dve krajši pogojni kazni. Da bi prikrila svoj zločin izvršen proti opeharjenem dolžniku je Republika Slovenija proti njemu uvedla najmanj 333 sodnih postopkov, v katerih je zaposlila najmanj 500 svojih uradnih oseb in jih za nikakršno delo v deseti leti plača z denarjem davkoplačevalcev v znsku najmanj 7.000.000,00 €. Opeharjenem dolžniku je Repiblika Slovenija poslala najmanj 17.000 sodnih pošiljk in sodnih pisanj. Podobno kot sodišča so počeli tudi drugi najvišji državni organi, organi samouptravne lokalne skupnosti in njeni nosilci javnih pooblastil. Republika Slovenija je proti dolžniku na primer angažirala Okrajno sodišče na Jesenicah, Okrajno sodišče v Radovljici, Okrajno sodišče v Škofja Loki, Okrajno sodišče v Kamniku, Okrajno sodišče na Vrhiniki, Okrajno sodišče v Krškem, Okrožno sodišče v Kranju, Okrožno sodišče v Ljubljani, Višje sodišče v Ljubljani, Višje sodišče v Celju, Vrhovno sodišče repiblike Slovenije, pa tudi delno Ustavno sodišče v Ljubljani ter številne druge izvensodne ustanove in inštiticije. Namen vsega tega je bil le onemogočiti opeharjenem dolžniku delo in ga spraviti tako reči , da se po stara leta znajde na beraški palici brez česar koli, med drugim tudi brez pokojnine, po 22-ih letih dela v državni upravi. Republika Slovenija je na svojevrsten način onemogočala opeharjenem dolžniku delo, saj je dolžnik moral vel kot deset let odgovarjati na njeno smrdljivo sodno pošto in sodna pisanja ter na drugo pošto drugih njenih inkriminiranih organov. *** Ker se opeharjeni dolžnik nikoli ni strinjal s izvršilnim postopkom opravilna št. I 2001/00230 je lasnko leto poleg številnih kazenskih ovad, ki jih je vložil proti izvršitelju Zvonku Zorču in drugim akterjem pro Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju vložil še dve kazenski ovadbi. Z kazenskima ovadbama se sedaj ukvarja Policijska uprava v Kranju, Uprava kriminalistične policije Kranj, ki skuša priti do dna organitiranemu kriminalu in koriupciji slovenske države oziroma njenega pravoaodja. Po devetih letih je policija vendarle zaradi očitka opeharjenega dolžnika, da naj bi obstajal utemeljen sum, da naj bi sedj že bivši izvršitelj skrival številne izvršine spise, ki naj bi jih bilo 39 in iz spisov uničeval dokumente in listine končno reagirala. BIvšem izvršitelju naj bi zaesegli kar 80 izvršilnih spisov in obsežno premično premoćenje last ljudi živečih v gorenjski regiji (TV sprjemnike, vredne predmete, denar, zlatnino .....) in kdo ve kaj so še pri nemu našli tujega. Policisti so pri bivšem izvršitelju zasegli tudi premoženje last opeharjenega dolžnika. Policisti so opravili zaseg premoženja po nalogu Okrožnega državnega tožilstva iz Kranja, to pa je izdalo nalog na podalgi kazenske ovadbe opeharjenega dolžnika vložene pri kranjskem tožilstvu. Da bi bila kranjska policija pri tem svojem delu tudi učinkovita, pa nikakor ni mogoče trditi, saj naj bi policija pri bivšem izvršitelju Zvonku Zorču našla samo tisto premoženje last opeharjenega dolžnika, katerega je hotela najti. Kaj je policija pri bivšem izvršitelju našla in "zasegla" naj niti nebi bilo tako zelo pomebno. Bolj naj bi bilo pomembno to kaj policija ni našla. Policija naj nebi našla denarnega zneska 19.000,00 DEM, denarnega zneska 1.020,00 DEM, denarnega zneska 9.000,00 SIT, kupnine od na javni dražbi prodanega osebnega votila last dolžnika v znsku 36.000,00 SIT, mobilnega GSM aparata znamke NOKIYA črne barve, daljinskega krmilnika ta TV sprejemnik znamle SONY, ključa od bančnega sefa Gorenjske banke d.d. Kranj, PE Bled, vsaj 50% poslovne dokumentacije last gospodarske družbe GS 5 STANIĆ k.d. in gospodarske družbe GS 5 NEPREMIČNINE d.o.o. in nekatere druge predmete kot so arhivska vina in podobno. Torej vse kaže na to, da naj bi izvršitelj še posebej imel rad denar, ki si ga je protipravno prilatil v uvodoma navedenih zneskih. Na podlagi razpoložljive dokumentacije naj bi si navedeno premoženje last opeharjenega dolžnika bivši izvršitelj protipravno prilatsil z ustnimi in pisnimi navodili takratne okrajne izvršilne sodnice, sedaj okrajne sodnice svetnice in celo predsednice Okrajnega sodišča v Radovljici Mojce Mlakar, ki naj bi mu poleg ustnih in pisnih navodil, dala tudi vsa potrebna zagotovila, da njefova kazniva dejanja ne bodo pred sodiščem obravnvana in da ne bo osebno odgovoren za svoje inkriminirane dejavnosti. Naj bi kranjska policija predhodno "prečistila" pogrešani izvršilni spis, na to naj bi registrator zapečatila z vrvico in ga izročila izvršitelju prevzemniku Marku Tomazinu iz Kranja, ki je bil dolžam spis (registrator) zapečaten z vrvico vrniti opeharjenem dolžniku, pa tega ni storil. Spis je vrnil opeharjenem dolžniku odpečaten. Tudi to naj se nebi zgodilo po naključju tem več za to, da se nebi moglo ugotoviti kaj je bila za ena dokumetacija v izvršiteljevem spisu opravilna št. IZV 2001/417 v zvezi z izvršilno zadevo opravilna št. I 2001/00230. To pa za to ker je bil izvršitelj pred tem ovaden za to ker naj bi skrival najmanj 39 spisov in ker naj bi iz njih uničeval dokumente in listine. V teku policijske akcije zaseganja premoćenja se je pokazalo, da je izvršitelj skrival 80 spisov in ne samo 39 spisov kot je prvotno bilo mišljeno, poleg tega pa naj bi skrival obsežno premično premoženje, denarna sredstva last opeharjenih dolžnikov pa si je protipravno prilastil, ne da ta sredstva izročil upnikom. Prav tako ni po uradni dolžnosti pokradenega premičnega premoženja last opeharjenih dolžnikov na javni dražbi prodal in s prodajo iztrženega denarja izročil upnikom, ali premoženja vrnil dolžnikom. Poskus prikrivanja Zvonka Zorča z odpečatenjem spisa IZV 2001/417, pa je tudi gladko spodletelo, saj opeharjeni upnik razpolaga z obsežnim gradivom, ki ga je našel s številnih sodnih spisih, čeprav bi moralo biti v omenjenem registratorju. DELEŽ GORENJSKE BANKE d.d. IZ KRANJA V ZLOČINU Se nadaljuje....
NA POTI V HAG Prispeval CZPNN Petek, 21 Januar 2011 10:00 Pred kratkim smo poročali o tem, da je Višje sodišče v Ljubljani za obravnavanje neke kazenske zadeve za državljana Repulbike Slovnije iz Gorenjske regije na predlog okrajne sodnice - svetnice in predsednice Okrajnega sodišča v Radovljici Mojce Mlakar določilo kar Okrajno sodišče v Krškem. Ne ve se ali je to višje sodišče v Ljubljani storilo za to ker je tako potrebno ali za to, da bi se iz državljana norčevalo. Očitno vse kaže na to, da je Republika Slovenija do dobre mere nepravna država in da ji zmanjkuje poštenih sodišč ter poštenih in nepsustranskih sodnikov, saj je državljan iz gorensjke regije danes po pošti prejel sklep opravilna št. I Kr 17579/2010, z dne 16.12..2010, ki ga je izdalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije, s katerim je iz zadeve, ki se vodi proti državljanju pred Okrajnim sodiščem na Vrhniki izločilo Višje sodišče v Ljubljani ker naj bi sodno osebje tega sodišča utegnilo v zadevah državljana biti pristransko in nepošteno. Torej "slovenska pravna država" se vedno bolj odmika od gorenjske regije, v kateri živi državljan, ki ga je slovensko pravosodje povsem moralno, materialno, socialno in zlasti poslovno povsem zatrlo skupaj z njegovo družino. Ali to pomeni, da se bo "slovenska pravna država" ustavila v Hagu pred mednarodnim kazeskim sodiščem, glede na pot ki jo je ubrala, pa je to zelo verjetno. V čem je v resnici sploh problem in za jah v resnici gre, se bo zagotovo videlo v nadaljevanju te zgodbe. KRAINERJU VČERAJ PO POŠTI POSLALI ODŠKODNINSKI ZAHTEVEK Prispeval CZPNN Četrtek, 20 Januar 2011 01:30 Danes so nam s sedeža civilnega združenja za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc sporočili, da naj bi Rade Stanić, včeraj dne 19.01.2011 malo pred devetnajsto uro iz pošte 4248 Lesce, kot oškodovanec poslal radovljiškem notarju Stanetu Krainerju svoj, že napovedani odškodninski zahtevek z dne 19.01.2011, s katerim zahteva, da mu notar v roku 8 dni šteto od prejema odškodninskega zahtevka dalje plača škodo v višini 500.000,00 €, ki naj jo plača v dveh delih in sicer: da prvi del pdškodnine v znesku 250.000,00 € nakaže na osebni transakcijki račun, RADE STANIĆ, Kamna Gorica št. 65, 4246 Kamna Gorica, št. SI56 191705009530875, ki ga ima odprtega pri DEŽELNI BANKI SLOVENIE d.d., LJUBLJANA, Kolodvorska cesta št. 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, v primeru neplačila pa še zakonske zamudne obresti, od dneva zapadlosti v plačilo do plačila, da drugi del odškodnine v znesku 250.000,00 € nakaže na transakcijski račun CIVILNEGA ZDRUŽENJA ZA PRAVIČNOST, NAPREDEK IN NADZOR, Alpska cesta št. 62, 4248 Lesce, ki ga ima to združenje odprtega pro DEŽELNI BANKI SLOVENIJE d.d., LJUBLJANA, Kolodvorska csta št. 9, 1000 Ljubljana, v primeru neplačila pa še zakonske zamudne obrsti, od dneva zapadlosti v plačilo do plačila. V odškodninskem zahtevku naj bi bilo zapisano še, da v kolikot notar ne plačal odškodnine v roku 8 dni, da bo deveti dan proti njemu pri pristojnem sodiču vložna primerna odškodninska tožba. Obenem naj bi proti notarju bili sproženi še drugi postopki za katere naj bi obstakale pravne podlage. Med drugim naj bi o določenih primerih bila obveščena tako domača kot tuja javnost. *** Odškodniski zahtevek naj bi bil celo tudi obrazložen. Iz obrazložitve zahtevka naj bi izhajalo, da naj bi pred Okrožnim sodiščem v Kranju na podlagi notarjeve kazesnke ovadbe z dne 19.0.2006 tekel kazenski postopek, ki je bil voen pod opravilno št. I K 5106/2010, ki naj bi bil pravnomočno ustavljen s sklepom Okrožnga sodišča v Kranju z dne 20.12.2010, ki nja bi postal pravnomočen dne 30.12.2010. V sviji kazenski ovadbi naj bi noatr Krainer, Staniću očital, da naj bi Stanić v njegovo škodo storil kar 6 različnih kaznivih dejanj in sicer: kaznivo dejanje razžalitve po 169/II členu KZ, kaznivo dejanje obrekovanja po 170/II-III členu KZ, Kaznivo dejanje očitanja kaznivega dejanja z namenom zaničevanja po 173/II KZ, kaznivo dejanja žaljive obdolžitve po 171/II-III KZ, Kaznivo dejanje izsiljevanja po 218. členu KZ in kaznivo dejanje zlorabe osebnih podatkov po 154/I člena KZ. Radovljiški notar naj bi svojo kazensko ovadbo spisal 19.05.2006, pri Policijski upravi v Kranju pa naj bi jo oddal šele dne 29.05.2007, torej po enem letu. Takoj naj bi stekel policijski postooek Policijske uprave v Kranju kar naj bi bilo razvidno iz policijskega poročila številka : D1396943/K756765/K756766/K756770/K756775/K756777/K756778/3505736-2007 (3C3208), z dne 18.10.2007, ki naj bi ga po pooblastilu direktorja policijske uprave podpisal vodja sektorja, viški kriminalistični inšpektor II. razreda, Simon Velički. Takoj po tem je zadeva bila odstopljena v pristojno reševanje Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju, ki je proti Staniću pri Okrožnem sodišču v Kranju zahtevallo, da se celo opravi kazenska presikava kar je bilo tudi storjeno tako kot izhaja iz sklepa Okrožnega sodišča v Kranju opravilna št. KPR 205/2007, z dne 17.06.2008, ki naj bi postal pravnomočen dne 08.07.2008. Nadvse jnaj bi bilo zanimivo to, da je Okrožno sodišče v Kranju proti Staniću vodilo kazensko preiskavo čeprav je policija Policijske uprave v Kranju v svojem poročilu navedla, da naj se nebi moglo 100% trditi, da naj bi Stanič na inetrnetu pisal doloene članke za Krainerja. *** Okrožno sodišče v Kranju naj bi po svoji okrožni sodnici Marjeti Dvornik za dne 15.12.2010 v predmetni kazenski zadevi razpialo glavno obravnavo. Na obravnavo naj bi bil vabljen tkot oškodovanec tudi radovljiški notar Stane Krainer, ki je bil v vabilu poučen, da v kolikor se glavne obravnave ne bo udeležil in svojega izostana ne bo opravičil, da se bo štelo, da svoj predlog za kazenski pregon proti Staniću umika. Naj dne 15.12.2010 na glavno obravnavo Krajner nebi pristopil, čeprav naj bi bil v redu povabljen, vabilo zanj naj bi bilo izkazano, svojega izostanka pa naj nebi opravičil . Za to naj bi Okrožno sodišče v Kranju, po svoji okrožni sodnici Marjeti Dvonik postopalo po določilu iz 3. odstavka 306. člrna ZKP in postopek s avojim sklepm opravilna št. I K 5106/2010, z dne 20.12.2010 ustavilo, ta sklep pa naj bi postal pravnomočen dne 30.12.2010. *** Tako naj bi Stanić bil od 29.05.2007 dalje, ko je Krainer proti njemu vložil svojo kazensko ovadbo, pa vse do 30.12.2010, ko je bil kazenski postopek pravnomočno ustavljen , po krivdi radovljiškega notarja v lažiranem kazenskem postopku, ki naj bi bil proti Staniću uveden, z namenom da v postopku ne pride do sodnega epiloga (pravnomočne sodbe) tem več samo za to, da se spomočjo državnih organov, organov samopravne lokalne skupnosti in nosilcev državnih javnih pooblastil v javnosti očrni stanićev osebni ugled, kar naj bi se po krivdi Krainerja tudi zgodilo v tako hudi obliki, da se lahko brez zadržkov šteje, da je slovensko pravosodje nad Stanićem izvršilo zločin, saj naj bi Stanića brez sodnega epiloga več kot tri leta to pravosodje mučilo, ga kot nedolžnega posamezika krivično riminaliziralo ter na ta način naj bi v domači in tuji splošni in strokovni javnosti bil očernjen njegov ugled in da naj kot taki nebi mogel dlati. Njegov ugled naj bi trpel tudi kot ugled predsednika Civilnega združenja za pravičnost, napredek in nadzor. Stanić naj bi ocenil, da naj bi mu po krivdi bila storjena škoda iz vseh škodljivih podalag , ki se lahko v tovrstnih primerih povzroči in da naj bi taka škoda zanj znašala 500.000,00 €, ki naj bi jo stanič zahteval zase v takem znesku, zako da se 50% odškodnine nakaže Civilnem zdruenju za pravičnmost, napredek in nadzor iz Lesc, ki ga vodi kot njegov presednik. Posebej pa naj bi bilo zanimivo to, da naj bi v tej svoji burleski proti Staniću slovensko pravosodje zapravilo krepko čez en milijon evrov in da naj bi za stroške postopka po njegovi ustavitvi obremenili Proračun Republike Slovneije. NAMERNA DOLGOLETNA OČRNITEV UGLEDA IN KRIMINALUZACIJA NEDOLŽNIH POSAMEZNIKOV Iz dogodkov povezanih z uvodoma navedenim odškodninskim zahtevkom brez težav prideomo do sklepa o tem kako je radovljiški notar Stane Krainer z zlorabo svojega uradnega položaja ali uradnih pravic obračunaval s celo vrsto posameznikov, katerih je očrnil ugled tako da jih je skupaj z slovesnko policijo, državnim tožilstvom in skorumpiranim sodsvom najprej kot nedolžne posameznike krivično kriminliziral na da bi krivično kriminalizirani imel možnost priti do besede in do poštene in nepristranske preiskave svojega primera. Poglaviten namen takih očrnitev ugleda in krivičnih kriminalizacij nedolžnih posameznikov v policijskih, tožilskih in sodnih postopkih je vselej v tem, da v postopkih nikoli ne pride do končnega sdnega epiloga v smislu izdaje pravnomočne sodbe tem več le, do očrnitve ugleda posamznika, kot je slučaj v konkretnem primeru. RADOVLJIŠKI NOTAR PRIČAKOVANO MOLČI Javnost obveščamo, da radovljiški notar pričakovano ni ofgovoril na odškodninski zahtevek, ki mu je bil poslan dne 20.01.2011. Z drugimi besedami bi to lahko pomenilo, da je notar leto 2011 začel zelo problematično in da bo namesto kazenske zadeve sedaj na vrsti odškodninska tožba na plačilo odškodnine v znesku 500.000,00 €. Ansa

Komentarji 0

če želiš komentirati, se

Vpiši email osebe, ki ji želiš priporočiti ogled bloga.
stalna povezavaZa nadaljevanje se prijavi

Za prijavo uporabi Facebook

Facebook prijava

Za prijavo uporabi geslo

Samodejna prijavapozabljeno geslo včlanitev