kategorije

titanic

30. avgust 2009 ob 23:58 | 1446
RMS Titanic
From Wikipedia, the free encyclopedia Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to: navigation , search Skoči na: navigacija, iskanje
"Titanic" redirects here. "Titanik« se preusmerja sem. For other uses, see Titanic (disambiguation) . Za druge pomene glej Titanik (razločitev).

RMS Titanic before departing Southampton, England. RMS Titanic pred odhodom Southampton, England. Photo taken Good Friday 5 April 1912 Foto sprejeti veliki petek 5. april 1912
Career Kariera
Name: Ime: RMS Titanic RMS Titanic
Owner: Lastnik: White Star Line White Star Line
Port of registry: Pristanišče vpisa: Zastava Združenega kraljestva [ 1 ] Liverpool [1] Liverpool
Route: Pot: Southampton to New York City Southampton v New York City
Ordered: Ž: July 31, 1908 [ 2 ] 31. julij 1908 [2]
Builder: Builder: Harland and Wolff yards in Belfast , Ireland Harland in Wolff ladjedelnice v Belfast, Ireland
Yard number: Yard številka: 401 401
Laid down: Začetek gradnje: 31 March 1909 31. marec 1909
Launched: Pobudnik: 31 May 1911 31 maj 1911
Christened: Krstu: Not christened Ni krstu
Completed: Completed: 31 March 1912 31. marec 1912
Maiden voyage: Maiden voyage: 10 April 1912 10. april 1912
Identification: Identifikacija: Radio Callsign "MGY" Radijski klicni znak "MGY"
UK Official Number: 131428 UK Uradni Number: 131428
Fate: Usoda: Sank on 15 April 1912 after hitting an iceberg Potopila na 15. april 1912, ko hitting ledene gore
General characteristics Splošne značilnosti
Class and type: Razred in tip: Olympic -class ocean liner Olympic-class ocean linijske
Tonnage: Tonnage: 46,328 gross register tons (GRT) 46.328 bruto registrsko ton (BRT)
Displacement: Delovna prostornina: 52,310 tons 52.310 ton
Length: Dolžina: 882 ft 9 in (269.1 m) [ 3 ] 882 ft 9 (269,1 m) [3]
Beam: Širina: 92 ft 0 in (28.0 m) [ 3 ] 92 ft 0 v (28,0 m) [3]
Height: Višina: 175 ft (53.3 m) (Keel to top of funnels) 175 ft (53,3 m) (Keel na vrh lijakov)
Draught: Izpodriv: 34 ft 7 in (10.5 m) 7, v 34 ft (10,5 m)
Depth: Globina: 64 ft 6 in (19.7 m) [ 3 ] 64 ft 6 in (19,7 m) [3]
Decks: Krovi: 9 (Lettered A through G with boilers below) 9 (s črkami s G s kotli spodaj)
Installed power: Instalirana moč:

* 24 double-ended (six furnace) and 5 single-ended (three furnace) Scotch marine boilers 24 z dvojno vijačnico (šest peči) in 5 enojno (tri peči) Scotch morskih kotli
* Two four-cylinder reciprocating triple-expansion steam engines each producing 15,000 hp for the two outboard wing propellers at 75 revolutions per minute [ 4 ] Dva štirivaljni motorji z izmeničnim triple-širitev parne vsako proizvodnjo 15.000 KM za dve vijakov zunanje krilo na 75 vrtljajev na minuto [4]
* One low-pressure turbine producing 16,000 hp [ 4 ] Ena nizkotlačno turbino za proizvodnjo 16.000 KM [4]
* 46,000 HP (design) - 59,000 HP (maximum) [ 5 ] 46.000 HP (model) - 59.000 HP (največ) [5]

Propulsion: Pogon:

* Two bronze triple-blade wing propellers Dve bronasti triple-propelerji rezilo krilo
* One bronze quadruple-blade centre propeller. Ena bronasto štirikratnega rezili center propelerja.

Speed: Speed:

* 21 knots (39 km/h ; 24 mph ) 21 vozlov (39 km / h; 24 mph)
* 23 knots (43 km/h; 26 mph) (maximum) 23 vozlov (43 km / h; 26 mph) (največ)

Capacity: Kapaciteta:

Passengers and crew (fully loaded): Potniki in posadka (pri polni obremenitvi):

* 3547 3547

Staterooms (840 total): Kabine (skupaj 840):

* First Class: 416 First Class: 416
* Second Class: 162 Drugi razred: 162
* Third Class: 262 Tretji razred: 262
* plus 40 open berthing areas plus 40 odprtih območjih privezovanja

Topics about Titanic Teme o Titanic

List of passengers Seznam potnikov
List of crew members Seznam članov posadke
Films about the Titanic Filmi o Titanic
Titanic Historical Society Titanic Historical Society

The RMS Titanic was an Olympic -class passenger liner owned by British shipping company White Star Line and built at the Harland and Wolff shipyard in Belfast , United Kingdom . RMS Titanic je bila Olympic-class potniška ladja v lasti British ladjarske družbe White Star Line, in zgradili na Harland in Wolff ladjedelnici v Belfastu, Združeno kraljestvo. For her time, she was the largest passenger steamship in the world. Za njen čas, je bila največja Parnik potnikov na svetu.

On the night of 14 April 1912, during the ship's maiden voyage , Titanic hit an iceberg and sank two hours and forty minutes later, early on 15 April 1912. V noči z dne 14. aprila 1912, v času ladje prvo potovanje, Titanic hit ledeno goro in potopila dve uri in štirideset minut kasneje, zgodnje 15. aprila 1912. The sinking resulted in the deaths of 1,517 people, making it one of the deadliest peacetime maritime disasters in history. Potopitev povzročila smrt 1517 ljudi, zaradi česar je eden od smrtonosnega miru pomorskih nesreč v zgodovini. The high casualty rate was due in part to the fact that, although complying with the regulations of the time, the ship did not carry enough lifeboats for everyone aboard. Visoka stopnja nezgoda je bila delno posledica dejstva, da, čeprav je v skladu s predpisi o času, ladje ni opravila dovolj rešilnih čolnov za vse na krovu. The ship had a total lifeboat capacity of 1,178 people, although her capacity was 3,547. Ladja je skupna zmogljivost rešilni čoln od 1.178 ljudi, čeprav je njena zmogljivost je bila 3547. A disproportionate number of men died due to the women-and-children-first protocol that was followed. Nesorazmerno veliko število ljudi umrlo zaradi ženske in otroke--prvi protokol, ki je sledila.

The Titanic used some of the most advanced technology available at the time and was popularly believed to have been described as "unsinkable." [ 6 ] It was a great shock to many that, despite the extensive safety features and experienced crew, the Titanic sank. Titanik uporabljajo nekatere najbolj napredne tehnologije na voljo v času in je bilo popularno verjeli, da je bila opisana kot "nepotopljiva." [6], je bil velik šok za mnoge, da kljub obsežne varnostne značilnosti in izkušene posadke, Titanik potonil . The frenzy on the part of the media about Titanic ' s famous victims, the legends about the sinking, the resulting changes to maritime law , and the discovery of the wreck have contributed to the continuing interest in, and notoriety of, the Titanic . Jeza o delu medijev o Titanik je znan žrtve, legende o potopu, nastale spremembe pomorskega prava, in odkritje brodoloma so prispevali k vedno želi, in o Ozloglašenost, Titanika.


Poteze
Gymnasium aboard the Titanic . Gymnasium ladji Titanik.
The first-class Grand Staircase aboard the Titanic . Prvi razred-Grand Stopnišče ladji Titanik.
The second-class Aft Staircase aboard the Titanic. Drugi razred zadnjim delom Stopnišče na krovu Titanika.

In her time, Titanic surpassed all rivals in luxury and opulence. V svojem času, Titanic presegel vse tekmece v razkošju in Obilje. She offered an on-board swimming pool, a gymnasium, a squash court, a Turkish bath , a Verandah Cafe and libraries in both the first and second class. [ 11 ] First-class common rooms were adorned with ornate wood panelling, expensive furniture and other decorations. Ona je ponudil na krovu bazen, telovadnico, squash sodišče, turška kopel, Verandah Cafe in knjižnice v obeh prvem in drugem razredu. [11] First-class skupni prostori so okrašeni z bogato okrašen lesa opažev, dragi pohištvo in drugo okrasje. The third class general room had pine panelling and sturdy teak furniture. [ 12 ] There were also barber shops in both the first and second class. Tretji razred splošni soba je borov opažev in trmast teak pohištvo. [12] je bilo tudi brivec trgovin tako v prvem in drugem razredu. In addition, the Café Parisien offered cuisine for the first-class passengers, with a sunlit veranda fitted with trellis decorations. [ 13 ] The ship incorporated technologically advanced features for the period. Poleg tega je Parisien Café ponuja kuhinje za prvi razred potnikov in sončnem veranda opremljeni z Rešetkasto okraski. [13] Ladja vključiti tehnološko napredne funkcije za obdobje. She had 3 electric elevators in first class and 1 in second class. Imela je 3 električnega dvigala v prvem razredu in 1 v drugem razredu. She had also an extensive electrical subsystem with steam-powered generators and ship-wide wiring feeding electric lights, two Marconi radios, including a powerful 1,500-watt set manned by two operators working in shifts, allowing constant contact and the transmission of many passenger messages. [ 14 ] First-class passengers paid a hefty fee for such amenities. Imela je tudi veliko električne podsistem z parni pogon generatorjev in ladijskih celotno ožičenje hranjenja električne luči, dva Marconi radijski sprejemniki, vključno močan 1.500-vat, ki zaseda dve operaterjev, ki delajo v izmenah, ki omogoča stalen stik in pošiljanje sporočil več potnikov . [14] First-class potniki plačati zajetne pristojbine za rekreacijo. The most expensive one-way trans-Atlantic passage was $4,350 (which is more than $80,000 in today's currency). [ 15 ] Najbolj drag enosmerna trans-Atlantic prehod znašal 4.350 (kar je več kot 80.000 $ v današnji valuti). [1


Sea preskušanjih

Titanic ' s sea trials took place shortly after after she was fitted out at Harland & Wolff shipyard. Titanik je morje preskušanjih je prišlo kmalu potem, ko je bila opremljen v ladjedelnici Harland & Wolff. The trials were originally scheduled for 10.00am on Monday, 1 April, just 9 days before she was due to leave Southampton on her maiden voyage, but poor weather conditions forced the trials to be postponed until the following day. Poskusi so bili prvotno predvidena za 10:00 v ponedeljek, 1. aprila, le 9 dni, preden je bila zaradi dopusta Southampton na njeno prvo potovanje, vendar slabe vremenske razmere prisiljeni preskušanj ne sme prestaviti na naslednji dan. Aboard Titanic were 78 stokers, greasers and firemen, and 41 members of crew. Titanik je bilo na krovu 78 kurjenje, Greasers in gasilcev, in 41 članov posadke. No domestic staff appear to have been aboard. No gospodinjskemu osebju se zdi, da so bili na krovu. Representatives of various companies travelled on Titanic ' s sea trials, including Harold A. Sanderson of IMM and Thomas Andrews and Edward Wilding of Harland and Wolff. Predstavniki različnih podjetij potovalo na Titanic je morje preskušanj, vključno z A. Harold Sanderson za IMM in Thomas Andrews in Edward Wilding iz Harland in Wolff. Bruce Ismay and Lord Pirrie were too ill to attend. Bruce Ismay in Lord Pirrie bilo preveč slabo, da se udeležijo. Jack Phillips and Harold Bride served as radio operators, and performed fine-tuning of the Marconi equipment. Jack Phillips in Harold Bride služil kot radijski operaterji, in izvedli izpopolnitev opreme Marconi. Mr Carruthers, a surveyor from the Board of Trade, was also present to see that everything worked, and that the ship was fit to carry passengers. G. Carruthers, inšpektorja iz odbora za trgovino, je bil prisoten tudi videti, da je vse delal, in da je ladja primerna za prevoz potnikov. After the trial, he signed an 'Agreement and Account of Voyages and Crew', valid for twelve months, which deemed the ship sea-worthy. [ 23 ] Po sojenju je podpisal "sporazum in račun Voyages in posadke", ki velja za dvanajst mesecev, za katere se šteje ladja morje-vredni. [23]

Maiden voyage
Titanic on her way after the near-collision with the SS New York . Titanik na svoji poti po bližnji trčenju z SS New York. On the left can be seen the Oceanic and the New York . Na levi je mogoče videti Oceanic in New York.

The vessel began her maiden voyage from Southampton , England, bound for New York City , New York , on Wednesday, 10 April 1912, with Captain Edward J. Smith in command. Plovilo je začela svoje prvo potovanje od Southampton, England, namenjenih v New York City, New York, v sreda, april 10, 1912, s Kapetan Edward J. Smith na ukaz. As the Titanic left her berth, her wake caused the liner City of New York , which was docked nearby, to break away from her moorings, whereupon she was drawn dangerously close (about four feet) to the Titanic before a tugboat towed the New York away. [ 24 ] The incident delayed departure for one hour [ citation needed ] . Kot je Titanik zapustil privez, jo zbudi povzročila linijskih City of New York, ki je bila zasidrana v bližini, da bi prekinil stran od nje privezi, nato pa je bila sestavljena nevarno blizu (približno tri metre), na Titanik, preden vlačilec vleče New York proč. [24] incidenta odhoda odloži za eno uro [uredi]. After crossing the English Channel , the Titanic stopped at Cherbourg , France, to board additional passengers and stopped again the next day at Queenstown (known today as Cobh ), Ireland . Po prehodu angleški kanal, Titanik ustavil na Cherbourg, Franciji, na krovu dodatne potnike ustavil in spet naslednji dan ob Queenstown (danes znan kot Cobh), Irska. As harbour facilities at Queenstown were inadequate for a ship of her size, Titanic had to anchor off-shore, with small boats, known as tenders , ferrying the embarking passengers out to her. Ker so pristaniške infrastrukture na Queenstown neustrezni za ladjo, njene velikosti, Titanic je bilo zasidra off-shore, z majhnimi čolni, znan kot ponudbe, prevoz vozil vkrcavanjem potnikov, ki z njo. When she finally set out for New York, there were 2,240 people aboard. [ 25 ] Ko je končno določene za New York, je bilo 2240 ljudi na krovu. [25]
Captain Edward J. Smith , master of the Titanic . Kapetan Edward J. Smith, kapitan Titanika.

John Coffey, a 23-year-old crewmember, jumped ship by stowing away on a tender and hid amongst mailbags headed for Queenstown. John Coffey, 23-year-old člana posadke, je skočil z ladjo stran nalaganje na razpis in skrila med poštne torbe z naslovom za Queenstown. Coffey stated that the reason for smuggling himself off the liner was that he held a superstition about sailing and specifically about travelling on the Titanic . Coffey izjavil, da je razlog za tihotapljenje sam izklop linijskega je bil, da je imel vraževerje o jadranju in še posebej o potovanju na Titaniku. However, he later signed on to join the crew of the Mauretania . [ 26 ] Vendar pa je kasneje je bil podpisan, da se pridružijo posadki Mavretanija. [26]

On the maiden voyage of the Titanic some of the most prominent people of the day were travelling in first–class. Na prvo potovanje od Titanika nekaterih najbolj uglednih ljudi, ki potujejo v dan so bili v prvem razredu. Some of these included millionaire John Jacob Astor IV and his wife Madeleine Force Astor , industrialist Benjamin Guggenheim , Macy's owner Isidor Straus and his wife Ida , Denver millionairess Margaret "Molly" Brown , Sir Cosmo Duff Gordon and his wife couturière Lucy (Lady Duff-Gordon) , George Elkins Widener and his wife Eleanor; cricketer and businessman John Borland Thayer with his wife Marian and their seventeen-year-old son Jack , journalist William Thomas Stead , the Countess of Rothes, United States presidential aide Archibald Butt , author and socialite Helen Churchill Candee , author Jacques Futrelle his wife May and their friends, Broadway producers Henry and Rene Harris and silent film actress Dorothy Gibson among others. [ 27 ] JP Morgan was scheduled to travel on the maiden voyage, but canceled at the last minute. [ 28 ] . Nekatere od teh vključeni milijonar John Jacob Astor IV in njegova žena Madeleine Force Astor, industrialec Benjamin Guggenheim, lastnik je Macy Isidor Straus z ženo Ido, Denver millionairess Margaret "Molly" Brown, sir Cosmo Duff Gordon z ženo couturière Lucy (Lady Duff - Gordon), George Elkins Widener in njegovo ženo Eleanor, kartograf in John poslovnež Borland Thayer z ženo Marian in sedemnajst-letni sin Jack, novinar William Thomas Stead, grofica Rothes, United States pomočnikom predsednika Archibald Butt, avtor in član družbe Helen Churchill Candee, pisatelj Jacques Futrelle njegova žena May in njuni prijatelji, Broadway proizvajalci Henry in René Harris in nemi film igralka Dorothy Gibson med drugim. [27] JP Morgan je bil predviden za potovanje na prvo potovanje, vendar je preklicana v zadnji minuti . [28]. Travelling in first–class aboard the ship were White Star Line's managing director J. Potovanje v prvem razredu na krovu ladje je bilo White Star Line je generalni direktor J. Bruce Ismay and the ship's builder Thomas Andrews , who was on board to observe any problems and assess the general performance of the new ship. [ 27 ] Bruce Ismay in graditelj ladje Thomas Andrews, ki je bil na krovu, da spoštuje vse težave in ocenjuje splošno uspešnost nove ladje. [27]

Sinking Sinking
slika
slika

Komentarji 0

če želiš komentirati, se

Vpiši email osebe, ki ji želiš priporočiti ogled bloga.
stalna povezavaZa nadaljevanje se prijavi

Za prijavo uporabi Facebook

Facebook prijava

Za prijavo uporabi geslo

Samodejna prijavapozabljeno geslo včlanitev