transformers

21. julij 2009 ob 12:01 | 1972
Transformers (film)
From Wikipedia, the free encyclopedia Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to: navigation , search Skoči na: navigacija, iskanje
For the 1986 animated film, see The Transformers: The Movie . Za leta 1986 animirani film, glej The Transformers: The Movie.
Transformers Transformatorji

International Poster International Poster
Directed by Režija Michael Bay Michael Bay
Produced by Ki ga proizvaja Steven Spielberg (executive) Steven Spielberg (executive)
Lorenzo di Bonaventura Lorenzo di Bonaventura
Ian Bryce Ian Bryce
Tom DeSanto Tom DeSanto
Don Murphy Don Murphy
Written by Written by Screenplay: Scenarij:
Roberto Orci Roberto Orci
Alex Kurtzman Alex Kurtzman
Story: Zgodba:
Roberto Orci Roberto Orci
Alex Kurtzman Alex Kurtzman
John Rogers John Rogers
Starring Stars Shia LaBeouf Shia LaBeouf
Josh Duhamel Josh Duhamel
Megan Fox Megan Fox
Tyrese Gibson Tyrese Gibson
John Turturro John Turturro
Jon Voight Jon Voight
Anthony Anderson Anthony Anderson
Rachael Taylor Rachael Taylor
Bernie Mac Bernie Mac
Voices: Voices:
Peter Cullen Peter Cullen
Hugo Weaving Hugo Weaving
Mark Ryan Mark Ryan
Jess Harnell Jess Harnell
Robert Foxworth Robert Foxworth
Charlie Adler Charlie Adler
Reno Wilson Reno Wilson
Darius McCrary Darius McCrary
Amaury Nolasco Amaury Nolasco
Music by Glasba Steve Jablonsky Steve Jablonsky
Cinematography Kinematografija Mitchell Amundsen Mitchell Amundsen
Editing by Urejanje s Paul Rubell Paul Rubell
Glen Scantlebury Glen Scantlebury
Thomas A. Muldoon Thomas A. Muldoon
Distributed by Distribuirano z DreamWorks DreamWorks
Paramount Pictures Paramount Pictures
United International Pictures United International Pictures
Release date(s) Datum objave (e) June 28, 2007 (Australia) 28. junij 2007 (Avstralija)
July 3, 2007 (USA) 3. julij 2007 (ZDA)
July 27, 2007 (UK) 27. julij 2007 (UK)
Running time Running time 143 minutes 143 minut
Country Država United States Združene države Amerike
Language Jezik English Angleščina
Budget Proračun $150 million [ 1 ] $ 150 milijonov EUR [1]
Gross revenue Bruto prihodek $708,272,592 [ 1 ] 708.272.592 $ [1]
Followed by Ki ji sledi Transformers: Revenge of the Fallen Transformers: Revenge o Fallen

Transformers is a 2007 live-action film adaptation of the Transformers franchise , directed by Michael Bay and written by Roberto Orci and Alex Kurtzman . Transformatorji je 2007 žive akcijski film prilagoditev na Transformatorji franšize, režija Michael Bay in napisal Roberto Orci in Alex Kurtzman. It stars Shia LaBeouf as Sam Witwicky , a teenager involved in a war between the heroic Autobots and the evil Decepticons , two factions of alien robots who can disguise themselves by transforming into everyday machinery. Prav zvezd Shia LaBeouf kot Sam Witwicky, najstnik, ki so vpletene v vojno med junaško Autobots in zlo Decepticons dve frakcije tujih robote, ki lahko prikrivajo sami s preoblikovanjem v vsakdanjem strojev. The Decepticons desire control of the All Spark , the object that created their robotic race, with the intention of using it to build an army by giving life to the machines of Earth. Megan Fox , Josh Duhamel , Tyrese Gibson , Jon Voight , Anthony Anderson and John Turturro also star, while voice-actors Peter Cullen and Hugo Weaving voices Optimus Prime and Megatron respectively. V želji Decepticons nadzor nad Vse iskri, cilj, da proizvedena svojih robotskih rase, z namenom, da jo uporabljajo za oblikovanje vojske, ki ga daje življenje s stroji iz zemlje. Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Jon Voight, Anthony Anderson in John Turturro tudi zvezdice, medtem ko se glas-akterji Peter Cullen in Hugo Weaving glasove Optimus Prime in Megatron respectively.

Producers Don Murphy and Tom DeSanto developed the project in 2003, with a treatment written by DeSanto. Executive producer Steven Spielberg came on board the following year, and hired Orci, Kurtzman and Bay for the project in 2005. Proizvajalci Don Murphy in Tom DeSanto razvil projekt v letu 2003, z obravnavo, ki so jih napisali DeSanto. Izvršna producentka Steven Spielberg prišla na krovu za naslednje leto, in najetih Orci, Kurtzman in Bay za projekt v letu 2005. The filmmakers wanted a realistic depiction of the story, and created a complex design aesthetic for the robots to stress their alien nature. V filmski želeli realno upodobitev zgodbe, in ustvarila kompleksno načrtovanje estetske za robote na stres njihovih tujih narave. The computer-generated characters were programmed to have thousands of mechanical pieces move as they transformed and maneuvered. V računalniško ustvarjeni znaki so bili programirani, da so na tisoče koščkov mehanski premik, saj preoblikujejo in maneuvered. The United States Military and General Motors lent vehicles and aircraft during filming, which saved money for the production and added realism to the battle scenes. The United States Military in General Motors posojenem vozil in letal med snemanjem, ki so shranjene denarja za proizvodnjo in dodano realizem v bitki prizorov.

Hasbro organized an enormous promotional campaign for the film, making deals with hundreds of companies. Hasbro organizirana ogromen promocijska kampanja za film, ki se ukvarja z več sto podjetij. This advertising blitz included a viral marketing campaign, coordinated releases of prequel comic books , toys and books, as well as product placement deals with GM and eBay . To oglaševanje Nenadoma napade vključil virusno trženje kampanjo, usklajeno izpustih prequel stripe, igrače in knjige, kot tudi promocijsko prikazovanje izdelkov se ukvarja z gensko spremenjenimi in eBay. The film was a box office success despite mixed critical reaction to the radical redesigns of the characters, and reviews criticizing the focus on the humans at the expense of the robots. Film je bil box urada uspeh kljub mešani kritičen odziv na korenite redesigns od znakov, in preglede kritiziraš je osredotočil na ljudi na račun roboti. It is the thirty first most successful film released and the fifth most successful of 2007 , grossing approximately US$ 708 million worldwide. To je trideset prvi najuspešnejši film sprosti in peta najbolj uspešna leta 2007, preračunavanja približno US $ 708 milijonov v svetu. The film won four awards from the Visual Effects Society and was nominated for three Academy Awards . Film je zmagal štiri nagrade iz vizualne učinke družbe in je bil nominiran za tri Academy Awards. The film became the first in a series , it revitalized media interest in the franchise, and a sequel Transformers: Revenge of the Fallen was released on June 24, 2009 and outgrossed it's predecessor. Film je postal prvi v seriji, je ponovno oživiti zanimanja medijev v franšize, in nadaljevanje Transformers: Revenge o Fallen je bil izdan 24. junija 2009 in jo outgrossed predhodnika.
Contents Vsebina
[hide]

* 1 Plot 1 Plot
* 2 Production 2 Proizvodnja
o 2.1 Development 2,1 razvoj
o 2.2 Design 2,2 Design
o 2.3 Filming 2,3 Snemanje
o 2.4 Effects 2,4 Učinki
o 2.5 Music 2,5 Glasba
* 3 Cast and characters 3 Cast in znakov
o 3.1 Humans 3,1 Ljudje
o 3.2 Autobots 3,2 Autobots
o 3.3 Decepticons 3,3 Decepticons
* 4 Release 4 Sprostitev
o 4.1 Marketing 4,1 Marketing
o 4.2 Reviews 4,2 Mnenja
* 5 Reception 5 Reception
o 5.1 Box office 5,1 Box urad
o 5.2 Home media 5,2 Domov mediji
o 5.3 Awards 5,3 Nagrade
* 6 References 6 Reference
* 7 External links 7 Zunanje povezave

[ edit ] Plot [Uredi] Plot

The film opens with Optimus Prime , heroic leader of the benevolent Autobots , describing in a voice-over the destruction of the Transformers' home world, Cybertron . Film se odpre z Optimus Prime, herojski vodja dobrodelne Autobots, ki opisuje na glas nad uničenje je Transformatorji "domača Svet, Cybertron. It was destroyed by the evil Decepticon leader Megatron in his quest to obtain the All Spark . Ugotovljeno je bilo uničenih, ki jih je zlo Decepticon vodja Megatron v svojem prizadevanju za pridobitev Vse iskri. The Autobots want to find the All Spark so they can use it to rebuild Cybertron and end the war between the Autobots and the Decepticons, while the Decepticons want to use it to defeat the Autobots and conquer the universe. V Autobots želite najti vse iskri tako jo lahko uporabljajo za obnovitev Cybertron in konec vojne med Autobots in Decepticons, medtem ko je Decepticons želite uporabljati to premagati Autobots in osvojiti vesolje. Megatron had managed to locate the All Spark on Earth, but crash-landed in the Arctic Circle and froze in the ice. Megatron je uspelo najti vse iskri na Zemlji, ampak nesreči, iztovorjenih v polarnega kroga in zamrznila v led. After stumbling upon his frozen body in 1897, the explorer Captain Archibald Witwicky accidentally activated Megatron's navigational system and his eye glasses were imprinted with the coordinates of the All Spark's location, an incident that left him blind and mentally unstable. Po Spotikanju na njegovo zamrznjeno organ leta 1897, je raziskovalec kapitan Archibald Witwicky nenamerno aktiviran Megatron je navigacijski sistem in njegove oči so bile natisnjene z očali koordinate All iskri lokacije, incident, ki ga je pustila slepih in duševno nestabilna. Sector 7, a secret government organization founded by Herbert Hoover , discovered the All Spark in the Colorado River and built the Hoover Dam around it to mask its energy emissions. Sector 7, a tajne vladne organizacije ustanovil Herbert Hoover, so odkrili Vse iskro v Colorado River in zgradili Hoover Dam okoli njega, da prikrijejo svoje energije, emisij. The still-frozen Megatron was moved into this facility and was used to advance human technology through reverse engineering . Še vedno zamrznjena Megatron je bil prestavljen v tem objektu in je bila uporabljena za pospeševanje človekovih tehnologije obratno inženirstvo.

In the present day, the group of Decepticons — Blackout , Scorponok , Frenzy , Barricade , Starscream , Devastator and Bonecrusher — have landed on Earth and assumed the disguise of Earth vehicles (except Scorponok and Frenzy, who hide within Blackout and Barricade). V današnjih dni, v skupini Decepticons - Razdobja, Scorponok, Frenzy, Barikada, Starscream, Devastator in Bonecrusher - so pristali na Zemlji in prevzel Maskirati Zemlje vozil (razen Scorponok in Frenzy, ki so skriti v Razdobja in Barikada). Blackout and Scorponok attack the US SOCCENT forward operations base in Qatar and try to hack into the US Military network to find the location of Megatron and the All Spark. Razdobja in Scorponok napad na ZDA SOCCENT terminske posle bazo v Katarju in poskusite Rešetkasto v ameriške vojaške mreže najti lokacijo Megatron in vse iskri. Their mission is thwarted when the base staff severs the network cable connections. Njihova naloga je, ovirana, če je baza osebje severs omrežja kabelske povezave. While Blackout destroys the rest of the base, Scorponok chases a small group of survivors, led by Captain William Lennox and Sergeant Robert Epps, who have photographic evidence of the robots. Čeprav Razdobja uničuje preostali del osnove, Scorponok lovi majhno skupino preživelih, ki jo je vodil kapitan William Lennox in narednik Robert Epps, ki so fotografske dokaze o robote. Scorponok is eventually repelled and hides in the sand after his tail is damaged. Scorponok je sčasoma repelled in skriva v pesek po njegov rep je poškodovan. During this battle, the military discovers the only effective weapons against the Transformers' armor are high-heat sabot rounds. V tej bitki je vojska odkrije samo učinkovito orožje proti Transformatorji "oklep so visoko toplotno Klompa krogih.

After Blackout's failure, Frenzy infiltrates Air Force One to again hack into the military network, planting a computer virus. Po Razdobja ni, Frenzy infiltrates Air Force One ponovno Rešetkasto v vojaške mreže, sajenje računalniški virus. He finds the map imprinted on Captain Witwicky's glasses. On najde zemljevid natisnjene na Captain's Witwicky očala. While the Pentagon interrupts Frenzy's plan, he finds that Witwicky's descendant Sam Witwicky intends to sell the glasses on eBay . Čeprav Pentagonovih prekinja Frenzy načrta, ko bo menil, da je potomec Witwicky Sam Witwicky namerava prodati očala na eBay. Frenzy and Barricade begin tracking Sam's location. Frenzy in začnejo Barikada sledenje Sam lokacijo. Meanwhile, Sam buys the Autobot scout Bumblebee (also on Earth disguised as a 1976 Chevrolet Camaro , [ 2 ] ) as his first car. Medtem, Sam kupi Autobot Skaut Bumbari (tudi na Zemlji prikrito kot 1976 Chevrolet Camaro, [2]), kakor je svoj prvi avto. After Bumblebee helps Sam woo his crush, Mikaela Banes , he leaves at night to transmit a homing signal to the rest of the Autobots. Po Bumbari pomaga Sam Woo svojo simpatijo, Mikaela Banes, zapusti ponoči pošlje zajemanje signala s preostalim delom Autobots. Sam pursues Bumblebee, thinking someone is stealing his car, but is shocked to find his car is actually a giant robot, which he initially regards as evil. Sam si prizadeva Bumbari, razmišljanje je nekdo krajo svojega avtomobila, vendar je pretresena, da bi našli njegov avto je dejansko ogromen robot, ki je sprva zadeva kot zlo. Sam then gets arrested, and in the police station, tries to explain to the police officer what happened, but the uncaring officer just assumes he's on drugs. Sam potem pa dobi aretiran ter v policijsko postajo, poskuša pojasniti, da policist, kaj se je zgodilo, ampak uncaring odredbodajalec prevzame samo, da je na področju drog. When Bumblebee (in car mode) returns the following day, Sam flees, believing the car is stalking him. Ko Bumbari (v avtu način) vrne naslednji dan, Sam beži, ker meni, da je vozilo zalezovanje njim. While out, Barricade attacks Sam and interrogates him about his grandfather's glasses. Medtem ko je jasno, Barikada napadov Sam in interrogates njim o njegovem Djedov očala. Bumblebee saves him (as well as Mikaela). Bumbari shrani njim (kot tudi Mikaela). In the process, Mikaela severs Frenzy's head but he morphs into her cellphone and hides in her purse. V procesu, Mikaela severs Frenzy glave, vendar je morphs v njen mobilni telefon in se skriva v njeni torbici. They leave to rendezvous with the rest of the Autobots — Optimus Prime , Jazz , Ironhide , and Ratchet — who have landed on Earth and taken the forms of Earth vehicles as well. Jih pustimo, da se sestanka s preostalim delom Autobots - Optimus Prime, Jazz, Ironhide in Ratchet - ki so pristali na Zemlji in sprejeti oblike Zemlje vozili tudi. Sam, Mikaela, and the Autobots return to Sam's home and obtain the glasses; however, agents from Sector 7 arrive and take Sam and Mikaela into custody. Sam, Mikaela in Autobots vrnitev na Sam doma in pridobitev očala, vendar agentov iz Sector 7 prispe in se Sam in Mikaela v priporu. The Autobots intervene, but Sector 7 captures Bumblebee and sends Sam and Mikaela away. V Autobots intervencijo, ampak Sector 7 Bumbari ujame in pošlje Sam in Mikaela proč.

Sam and Mikaela are taken to Hoover Dam, as are Lennox and Epps, under Defense Secretary John Keller's orders. Sam in Mikaela so sprejeti na Hoover Dam, kot so Lennox in Epps, pod obrambni sekretar John Keller naročila. Frenzy sends an alert to the other Decepticons and sneaks into the computer system, freeing Megatron from his frozen state. Frenzy pošlje razpis ukrepa za drugo Decepticons in sneaks v računalniški sistem, sprostitev Megatron od njegovega zamrznjenem stanju. Sam convinces the Sector 7 agents to release Bumblebee so that he can deliver the All Spark to Optimus Prime. Sam convinces sektorskega 7 agentov za javnost Bumbari tako da je možno doseči vse iskri za Optimus Prime. Frenzy's virus has shut down government communications, but Keller and two hackers, Maggie and Glen, manage to establish a signal to the Air Force in order to support the Autobot-human convoy that has gone to nearby Mission City to hide the All Spark. Frenzy je virus ugašajte vladnih komunikacij, ampak Keller in dva hekerji, Maggie in Glen, uspelo vzpostaviti signal na Air Force, da bi podprla Autobot človeka konvoj, ki je odšel v bližini misije City skriti vse iskri. The Decepticons attack; Bonecrusher, Frenzy, Jazz, Devastator and Blackout are all killed during the ensuing battle. V Decepticons napad; Bonecrusher, Frenzy, Jazz, Devastator in Razdobja so ubite v nadaljnje bitke. Sam, who was instructed to put the All Spark into Optimus Prime's chest (subsequently destroying it and Optimus Prime if the battle went in Megatron's favor), instead chooses to ram the All Spark cube into Megatron's chest. Sam, ki je bilo naročeno, da se vse iskri v Optimus Prime na prsih (naknadno uničenje in Optimus Prime, če je šel v boj Megatron za uslugo), namesto da se odloči, da bo ram All iskri kocka v Megatron v prsih. The All Spark disintegrates, and its power kills Megatron. All iskri disintegrates, in njegovo moč ubije Megatron. Optimus takes a fragment of the All Spark from Megatron's corpse, but admits that with its destruction, their home world Cybertron cannot be restored. Optimus zavzema fragment All iskri od Megatron je truplo, vendar priznava, da z njegovo uničevanje, njihove matične Cybertron svet ne more biti obnovljena. The government orders the closure of Sector 7 and has the dead Decepticons dumped into the Laurentian Abyss . Vlada je naročila zaprtje Sector 7 in je mrtev Decepticons damping v Laurentian Abyss. Lennox and Epps are reunited with their families, and Sam and Mikaela form a relationship. Lennox in Epps, so združeni z njihovimi družinami, ter Sam in Mikaela obliki odnos. Optimus transmits a message to all surviving Autobots in space, telling them that they have a new home on Earth. Optimus pošlje sporočilo vsem preživelim Autobots v prostoru, jim, da imajo nov dom na Zemlji.

During the credits, Starscream, who fled the battle, escapes into space. Med krediti, Starscream, ki so pobegnili v bitki, uhaja v vesolje.

[ edit ] Production [Uredi] Proizvodnja

[ edit ] Development [Uredi] Razvoj
"In all the years of movie-making, I don't think the image of a truck transforming into a twenty-foot tall robot has ever been captured on screen. I also want to make a film that's a homage to 1980s movies and gets back to the sense of wonder that Hollywood has lost over the years. It will have those Spielberg-ian moments where you have the push-in on the wide-eyed kid and you feel like you're ten years old even if you're thirty-five." "V vseh letih od film-making, I don't think podobo tovornjaka preoblikovanje v Twenty-foot visok robot je bil kdaj ujeli na zaslonu. Tudi jaz želim, da bi film, ki je Spoštovanje do 1980 filmov in dobi nazaj na občutek čudnega, da je Hollywood izgubil v preteklih letih. Zato bodo imele tiste Spielberg, Ian trenutki, kjer imate push-na širok-eyed otrok in vi potipati všeč ste deset let, tudi če ste ga trideset-pet. "
— Tom DeSanto on why he produced the film [ 3 ] - Tom DeSanto o zakaj proizvaja film [3]

Producer Don Murphy was planning a GI Joe film adaptation , but when the United States launched the invasion of Iraq in March 2003, Hasbro suggested adapting the Transformers franchise instead. [ 4 ] Tom DeSanto joined Murphy because he was a fan of the series. [ 5 ] They met with comic book writer Simon Furman , and cited the Generation 1 cartoon and comics as their main influence. [ 4 ] They made the Creation Matrix their plot device , though Murphy had it renamed because of the The Matrix film series . [ 6 ] DeSanto chose to write the treatment from a human point-of-view to engage the audience, [ 7 ] while Murphy wanted it to have a realistic tone, reminiscent of a disaster film . [ 6 ] The treatment featured the Autobots Optimus Prime , Ironhide , Jazz , Prowl , Arcee , Ratchet , Wheeljack , and Bumblebee , and the Decepticons Megatron , Starscream , Soundwave , Ravage , Laserbeak , Rumble , Skywarp and Shockwave . [ 8 ] Producent Don Murphy je bil načrtovanju GI Joe film prilagajanja, ampak ko se Združene države Amerike je začela invazija na Irak marca 2003, Hasbro predlagala prilagoditev Transformatorji Franšizni namesto. [4] Tom DeSanto pridružile Murphy, ker je bil ljubitelj serije. [ 5] se je sestala s strip pisatelj Simon Furman, in akti o Generation 1 risanke in stripi, kot njihovi glavni vpliv. [4] Države, ki so Creation Matrix njihove ploskve napravo, čeprav je Murphy je preimenoval, ker je Matrica filmsko serijo. [ 6] DeSanto odločil napisati zdravljenje ljudi iz točke začetka namenom pritegniti občinstvo, [7], medtem ko Murphy je hotel, da so realistični ton, ki spominja na filmsko nesreče. [6] Za obravnavanje pokaže na Autobots Optimus Prime , Ironhide, Jazz, Tumarajući, Arcee, Ratchet, Wheeljack in Bumbari in Decepticons Megatron, Starscream, Soundwave, Opleniti, Laserbeak, Klepetanje, Skywarp in Shockwave. [8]

Steven Spielberg , a fan of the comics and toys, [ 5 ] signed on as executive producer in 2004. John Rogers wrote the first draft, which pitted four Autobots against four Decepticons, [ 9 ] and featured the Ark spaceship. [ 10 ] Roberto Orci and Alex Kurtzman , fans of the cartoon, [ 11 ] were hired to rewrite the script in February 2005. [ 12 ] Spielberg suggested that "a boy and his car" should be the focus. [ 13 ] This appealed to Orci and Kurtzman because it conveyed themes of adulthood and responsibility, "the things that a car represents in [the United States]". [ 14 ] The characters of Sam and Mikaela were the sole point-of-view given in Orci and Kurtzman's first draft. [ 15 ] The Transformers had no dialogue, as the producers feared talking robots would look ridiculous. Steven Spielberg, a pahljača od stripa in igrače [5] podpisan kot izvršni producent v letu 2004. John Rogers napisal prvi osnutek, ki razkoščičeno štiri Autobots proti štiri Decepticons, [9], in pokaže na Ark ladjo. [10] Roberto Orci in Alex Kurtzman, ventilatorji z risano, [11] je bilo najeto znova skript v februarju 2005. [12] Spielberg je predlagala, da "fant in njegov avto" bi moral biti v središču. [13] To je pritožil, da Orci in Kurtzman ker je prepeljati teme odraslosti in odgovornosti, "so stvari, ki avtomobil predstavlja v [United States]." [14] The znaki Sam in Mikaela bili edini point-of-view določenem v Orci in Kurtzman prvi osnutek. [ 15] The Transformers ni dialoga, kot so proizvajalci bojali govoriti roboti bi videti smešno. The writers felt that even if it would look silly, not having the robots speak would betray the fanbase. [ 11 ] The first draft also had a battle scene in the Grand Canyon . [ 16 ] Spielberg read each of Orci and Kurtzman's drafts and gave notes for improvement. [ 13 ] The writers remained involved throughout production, adding additional dialogue for the robots during the sound mixing (although none of this was kept in the final film, which ran fifteen minutes shorter than the initial edit). [ 17 ] Furman's The Ultimate Guide , published by Dorling Kindersley , remained as a resource to the writers throughout production. [ 17 ] Prime Directive was used as a fake working title . Zapisovalci čutiti, da tudi če bi pogled aboten, ni robotov govorijo bi izdala v fanbase. [11] V prvem predlogu je imelo tudi bojne scene v Grand Canyon. [16] Spielberg preberite vsako od Orci in Kurtzman je pripravljavec in dal ugotavlja izboljšave. [13] Zapisovalci ostal vključen v celotni proizvodnji, dodani dodatni dialog za robote v dobrem mešanju (čeprav nič od tega se je ohranil v zadnjem filmu, ki je trajalo petnajst minut krajše od začetne urediti). [17] Furman's The Ultimate Guide, ki jih je objavil Dorling Kindersley, ostalo kot vir za pisatelje v celotni proizvodnji. [17] Direktiva Premier je bil uporabljen kot lažen delovni naslov. This was also the name of Dreamwave Productions first Transformers comic book . [ 18 ] To je bilo tudi ime Dreamwave Productions prvi Transformatorji strip. [18]

Michael Bay was asked to direct by Spielberg on July 30, 2005, [ 19 ] but he dismissed the film as a "stupid toy movie". [ 20 ] Nonetheless, he wanted to work with Spielberg, and gained a new respect for the mythology upon visiting Hasbro. [ 19 ] Bay considered the first draft "too kiddie", so he increased the military's role in the story. [ 19 ] [ 21 ] The writers sought inspiration from GI Joe for the soldier characters, being careful not to mix the brands. [ 22 ] Because Orci and Kurtzman were concerned the film could feel like a military recruitment commercial, they chose to make the military believe nations like Iran were behind the Decepticon attack as well as making the Decepticons primarily military vehicles. [ 23 ] Bay based Lennox' struggle to get to the Pentagon phoneline while struggling with an unhelpful operator from a real account he was given by a soldier when working on another film. [ 19 ] Michael Bay je bil zaprošen za neposredno Spielberg julij 30, 2005, [19], vendar je zavrnilo film kot "neumne igrače film". [20] Kljub temu je želel delati s Spielberg, in pridobili nove zvezi za mitologija ob obisku Hasbro. [19] Bay obravnaval prvi osnutek "preveč otroško", zato je povečal vojaško vlogo v zgodbi. [19] [21] The pisateljev iskala navdih iz GI Joe za vojaka znakov, pri čemer skrbno, da ne premešamo blagovnih znamk. [22] Ker Orci in Kurtzman so bili zaskrbljeni, film bi lahko počutite kot vojaški najemanje komercialnih, so se odločili, da bo vojaško verjeti narodi, kot sta Iran so za Decepticon napada, kot tudi izdelavo Decepticons predvsem vojaških vozil. [23] zalivu temelji Lennox "boj priti do Pentagonovih phoneline hkrati borila s unhelpful operaterja iz pravega računa, ki ga je dobil vojak, ko delajo na drugem filmu. [19]

Orci and Kurtzman experimented with numerous robots from the franchise, ultimately selecting the characters most popular among the filmmakers to form the final cast. [ 5 ] Bay acknowledged that most of the Decepticons were selected before their names or roles were developed, as Hasbro had to start designing the toys. [ 24 ] Some of their names were changed because Bay was upset that they had been leaked. [ 25 ] Optimus, Megatron, Bumblebee and Starscream were the only characters present in each version of the script. [ 11 ] Arcee was a female Transformer introduced by Orci and Kurtzman, but she was cut because they found it difficult to explain robotic gender; Bay also disliked her motorcycle form, which he found too small. [ 22 ] An early idea to have the Decepticons simultaneously strike multiple places around the world was also dropped. [ 15 ] Orci in Kurtzman eksperimentiranje s številnimi roboti iz franšize, končno izbiro znakov najbolj priljubljen med filmski v obliko končne cast. [5] Bay priznala, da je večina od Decepticons so bili izbrani, preden njihova imena ali vloge, so bili razviti, kot je bilo Hasbro začetek oblikovanja igrač. [24] Nekatera njihova imena so se spremenila, ker Bay je razburjena, da so bili ušli. [25] Optimus, Megatron, Bumbari in Starscream so samo znaki prisotni v vsakem Različica skripta. [11] Arcee Bila je samica transformatorjev, ki jih uvaja Orci in Kurtzman, vendar je zmanjšala, ker so ugotovili, da je težko razložiti robotskih spol; Bay tudi Težavah ji motocikla obrazec, ki ga najdemo premajhen. [22] Zgodnja zamisel, da imajo Decepticons hkrati najti več mestih po celem svetu je tudi padla. [15]

[ edit ] Design [Uredi] Zasnova
The filmmakers incorporated valid physics into their designs, establishing the necessity for a robot's size to correspond to that of its disguise. V filmski vključiti veljavno fizike v svoje modele, o nujnosti za robote velikosti, da ustrezajo da svoje prikrivajo. The layout of Optimus Prime 's robotic body within his truck mode is seen here. Načrt Optimus Prime je robotskih telesa v njegov kamion način je videti tukaj.

The filmmakers created the size of each robot with the size of their vehicle mode in mind, supporting the Transformer's rationale for their choice of disguise on Earth. [ 26 ] The concept of traveling protoforms was developed by Roberto Orci when he wondered why "aliens who moonlight as vehicles need other vehicles to travel". [ 27 ] This reflected a desire to move to a more alien look, away from the "blocky" Generation 1 Transformers. [ 28 ] Another major influence in the designs was samurai armor, returning full-circle to the Japanese origins of the toy line. [ 26 ] The robots also had to look alien, or else they would have resembled other cinematic robots made in the image of man. [ 29 ] V filmski proizvedena velikosti vsakega robota z velikostjo njihovega vozila način v mislih, ki podpirajo transformatorjev je utemeljitev za njihovo izbiro prikrivajo na Zemlji. [26] Koncept potujete protoforms je bil razvit z Roberto Orci ko je spraševala, zakaj je "tujce, ki Mjesečina kot druga vozila, vozila za potovanja ". [27] To se odraža željo, da se premaknete na več tujih Poglej, proč od" blocky "Generation 1 Transformers. [28] Drug pomemben vpliv na modelih je bil samuraj oklep, vrača polno krog na japonski izvor igrače vrstici. [26] The roboti tako je videti, da tujec, ali pa če bi imela podobne druge kinematografske roboti v podobo človeka. [29]

A product placement deal with General Motors supplied alternate forms for most of the Autobots, which saved $3 million for the production. [ 30 ] GM also provided nearly two hundred cars, destined for destruction in the climactic battle scene. [ 26 ] The military of the United States provided significant support, enhancing the film's realism: the film features F-22s , F-117s , and V-22 Ospreys , the first time these aircraft were used for a film; soldiers served as extras, and authentic uniforms were provided for the actors. [ 19 ] A-10 Thunderbolt IIs and Lockheed AC-130s also appear. A je promocijsko prikazovanje izdelkov se ukvarjajo z General Motors dobavlja nadomestne oblike za večino od Autobots, ki so shranjene $ 3 milijonov EUR za proizvodnjo. [30] GM tudi skoraj dvesto vozil, namenjenih za uničenje v bitki podnebnih sceno. [26] Za vojaške of Združenih držav pod pogojem, znatno podporo, izboljšanje filmu realizem: film značilnosti F-22s, F-117s in V-22 Ospreys, prvič so bili ti zrakoplovi uporabljajo za film; vojaki služili kot dodatki, ter uniforme so verodostojna pod za udeležence. [19] A-10 Munja IIs in Lockheed AC-130s tudi prikazana. Captain Christian Hodge joked that he had to explain to his superiors that the filmmakers wanted to portray most of their aircraft as evil Decepticons: however, he remarked "people love bad guys". [ 26 ] Kapetan Christian joked Seljak, ki ga je imel, da pojasnijo svojim nadrejenim, da je filmski želela prikazati večino svojih letal, kakor so zlo Decepticons: Vendar pa je pripomnila, "ljudje radi slabih fantov". [26]

[ edit ] Filming [Uredi] Snemanje
Director Michael Bay filming at Holloman Air Force Base Director Michael Bay snemanja na Holloman Air Force Base

To save money for the production, director Michael Bay reduced his usual fee by 30%. Da bi prihranili denar za proizvodnjo, režiser Michael Bay zmanjša svojo običajno pristojbino za 30%. He planned an eighty-three day shooting schedule, [ 19 ] maintaining the required pace by doing more camera set-ups per day than usual. On je načrtovana za osamdeset tri dni streljanje razpored [19] se ohrani zahtevana hitrost, ki jo delaš več kamer set-up okna na dan kot običajno. Bay chose to shoot the film in the United States instead of Australia or Canada, allowing him to work with a crew he was familiar with, and who understood his work ethic. [ 19 ] [ 21 ] [ 30 ] A pre-shoot took place on April 19, 2006, and principal photography began on April 22 at Holloman Air Force Base , [ 2 ] which stood in for Qatar . [ 19 ] To film the Scorponok sequence at White Sands Missile Range , a sweep was performed to remove unexploded ordnance before building of a village set could begin; ironically, the village would be blown up. Zaliv je odločila, da bo ustrelil filma v ZDA namesto v Avstraliji ali v Kanadi, ki mu omogočajo delo s posadko je bil seznanjen z, in ki razume svojo delovno etiko. [19] [21] [30] Predhodno ustrelil potekala na 19. april 2006, in glavni fotografiranje začelo 22. april ob Holloman Air Force Base, [2], ki je veljalo za Katar. [19] V filmu se Scorponok zaporedje na White Sands Missile Range, a dimnikar je bila izvedena za odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev pred izgradnjo vasi sklop lahko začnejo; Podrugljivo, vas bo uničen. The scene was broken down for the pilots flying the AWACS aircraft, who improvised dialogue as if it were an actual battle. [ 19 ] [ 31 ] Prizor je razčlenjeno za pilote, ki plujejo pod AWACS zrakoplovov, ki improviziranih dialogu, kot če bi bili dejanski bitki. [19] [31]

The company also shot at the Hoover Dam and the Pentagon , the first time since the September 11, 2001, attacks that film crews had been allowed at these locations. [ 2 ] The external Hoover Dam scenes were shot before tourists arrived daily at 10:00 am, with shooting moving inside for the remainder of the day. [ 31 ] Production in California was based at Hughes Aircraft at Playa Vista , where the hangar in which Megatron is imprisoned was built. [ 31 ] Six weekends were spent in Los Angeles, California shooting the climactic battle, with some elements being shot on the Universal Studios backlot and at Detroit 's Michigan Central Station . [ 2 ] [ 31 ] The crew was allowed to shoot at Griffith Observatory , which was still closed for renovations begun in 2002. [ 2 ] Filming wrapped on October 4, 2006. [ 21 ] Družba je prav tako streljal na Hoover Dam in Pentagonu, prvič, ker je 11. septembra 2001, napade, da film posadk je bila dovoljena na teh lokacijah. [2] Zunanje Hoover Dam prizorov so ustrelili pred turisti so prispeli na dan po 10: 00, z streljanje gibljejo znotraj za preostanek dneva. [31] Proizvodnja v Kaliforniji je temeljila na Hughes Aircraft na Playa Vista, kjer je hangar, v katerem Megatron je zaprt je bil zgrajen. [31] Šest vikendi so bili porabljeni v Los Angelesu , Kalifornija streljanje v podnebnih bitko, z nekaterimi elementi, ki se na strel Universal Studios backlot in Detroit je Michigan Central Station. [2] [31] Posadka je dovoljeno streljati na Griffith Observatory, ki je še vedno zaprt za prenovo začeli v 2002. [2] Snemanje zaviti na 4. oktober 2006. [21]

Komentarji 0

če želiš komentirati, se

Vpiši email osebe, ki ji želiš priporočiti ogled bloga.
stalna povezavaZa nadaljevanje se prijavi

Za prijavo uporabi Facebook

Facebook prijava

Za prijavo uporabi geslo

Samodejna prijavapozabljeno geslo včlanitev